Houseboat Capital of Ontario - Kawartha Lakes

 Eastern Ontario
  Kawartha Lakes, 90 kms NE of Toronto , Kawartha Lakes , Ontario ,
 705 324 9411

f you don't own